Szukaj

Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów na odległość przez Lindę Rajczyk, prowadzącą działalność gospodarczą – sklep internetowy Bartex.
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Cena - cena brutto towaru wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT, nie uwzględniająca kosztów dostawy;
2.2. Klient - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.4. Konto - podstrona Sklepu, gdzie Klient ma możliwość  m. in. zarządzania danymi osobowymi. Gromadzone są tam informacje o zamówieniach dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego;
2.5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu;
2.6. Sklep internetowy - sklep internetowy sprzedawcy, dostępny pod adresem ksenony.info, za pośrednictwem, którego Klient może dokonać złożenia zamówienia na towary;
2.7. Sprzedawca - Linda Rajczyk, prowadząca działalność gospodarczą – sklep internetowy Bartex, z siedzibą: ul. Wyzwolenia 19/2, 42-224 Częstochowa, NIP 949208060, REGON 84011700580;
2.8. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;
2.9. Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży towaru.
3. Prawa do treści udostępnianych w ramach strony internetowej sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa sklepu, znaki towarowe sprzedawcy oraz producentów towarów, w tym zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych towarów, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami oraz do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


II Rejestracja

1. Rejestracja poprzez stronę internetową jest konieczna do złożenia zamówienia.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
3. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązkowych danych w formularzu w celu założenia konta.
4. Po zakończeniu rejestracji Klient otrzymuje na adres mailowy, podany podczas wypełniania formularza, wiadomość potwierdzającą założenie konta.
5. Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia wielokrotne dokonywanie zakupów poprzez sklep internetowy oraz przeglądanie historii zamówień oraz statusów realizacji zamówienia.


III Informacja o towarach

1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Ceny towarów, prezentowanych w sklepie internetowym, podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Ceny podane na aukcjach Allegro obowiązują tylko i wyłącznie przy transakcjach zawieranych poprzez serwis aukcyjny


IV Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. W celu dokonania zamówienia należy zalogować się przy użyciu adresu mailowego, podanego przy rejestracji oraz ustawionego przez siebie hasła, wybrać towar, formę płatności i dostawy.
2. Po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Klienta podany podczas rejestracji. Następnie należy dokonać płatności.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Bartex danych osobowych podanych podczas rejestracji i składania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
4. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z Klientem (np. w wyniku podania błędnych danych teleadresowych), zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni roboczych.
5. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta - faktura VAT. W zamówieniu Klient zobowiązany jest wskazać dodatkowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli domaga się jej wystawienia.
6. Dostępne są następujące formy płatności:
- Płacę z Allegro
- gotówka przy odbiorze towaru ( za pobraniem u kuriera);
- przelew na konto firmowe: BARTEX LINDA RAJCZYK, UL.WYZWOLENIA 19/2, 42-224 CZĘSTOCHOWA, MERITUMBANK 36 1300 0000 2599 1071 2055 0001  
7. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen towarów w sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych zamówień zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.


V Dostawa towaru

1. Dostawa zamawianego towaru realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze sprzedawcą.
2. Koszt dostawy towaru ponosi Klient.
3. Koszty dostawy:
- kurier (przedpłata na konto) – 15zł;
- kurier (za pobraniem) – 20zł;
- list polecony priorytetowy - 8zł;
- paczka pocztowa priorytetowa 11 zł;
- paczka pobraniowa priorytetowa 15 zł.
4. Termin dostawy towarów w zależności od formy przesyłki:
- za pośrednictwem Poczty Polskiej - od 2-7 dni roboczych;
- za pośrednictwem kuriera towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.
5. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w uzgodnionym terminie w punkcie odbioru towaru w Częstochowie. Chęć odbioru osobistego koniecznie musi zostać ustalona ze sprzedawcą co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym odbiorem zamówienia.


VI Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres siedziby sprzedawcy.
2. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Towar winien być zwrócony na adres siedziby sprzedawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VII Niezgodność towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z umową sprzedaży. Prawo reklamacji przysługuje każdemu Klientowi.
2. Każdy produkt posiada gwarancję z okresem jej obowiązywania. Szczegółowe warunki gwarancji sprecyzowane są na karcie gwarancyjnej
3. Gwarancja jest uwzględniana wyłącznie z podpisaną kartą gwarancyjną.
4. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Linda Rajczyk Bartex, ul.Wyzwolenia 19/2, 42-224 Częstochowa.
5. Do produktu wysyłanego do serwisu należy dołączyć:
- oryginał karty gwarancyjnej,
- dowód zakupu,
- dokładny opis usterki.
6. Kupujący odsyła towar na swój koszt.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.


VIII Dane osobowe i Cookies

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych.
2. Warunkiem dokonania rejestracji i złożenia zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia wyłącznie w celu realizacji i obsługi zamówienia.
3. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.
4. Klientowi przysługuje prawo do:
4.1. uzyskania informacji na temat istniejącego zbioru danych oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i jego pełnej nazwy;
4.2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych zawartych w takim zbiorze;
4.3. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres mailowy będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez sklep internetowy. Zgoda na otrzymywanie wiadomości może być cofnięta w dowolnym momencie.
6. Sklep internetowy wykorzystuje Cookies.
6.1. Pliki Cookies służą do zbierania informacji na temat użytkownika strony, w szczególności historii jego działań na danej stronie internetowej, umożliwiając optymalizację działania strony.
6.2. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych Klienta.
6.3. Użytkownik może samodzielnie zablokować wykorzystywanie plików Cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
6.4. Szczegółowe postanowienia na temat plików Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).


IX  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. W przypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz regulaminu jako całości.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce REGULAMIN, z tym zastrzeżeniem, że dla zamówień i umów sprzedaży towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia regulaminu. Klienci, którzy posiadają aktywne konto, zostaną powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu od chwili publikacji zmian.